Terug
Gepubliceerd op 22/10/2020

2020_GR_00305 - AGB - Den Dijk - Prijssubsidiereglement voor het jaar 2021 - Goedkeuring

Gemeenteraad
ma 19/10/2020 - 20:05 Gemeenteraadszaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Vincent Vanhumbeeck, Steven Swiggers, Jozef Verdeyen, Karin Jiroflée, Tom Van der Auwera, Nico Bogaerts, Ilse Fillet, Dieter Vanbesien, Luc De Bie, Frank Vannetelbosch, Bert Francois, Bernard Lemaitre, Annelotte Van Meldert, Brigitte Mouligneau, Jo Vandesande, Marc Vermylen, Marian Ursi, Nick Van Avondt, Pascal Vandenhoudt, Tim Timmermans, Veva Daniels, Orpha Delbeke, Annik Olbrechts, Luc Van Rillaer

Secretaris

Luc Van Rillaer

Voorzitter

Vincent Vanhumbeeck
2020_GR_00305 - AGB - Den Dijk - Prijssubsidiereglement voor het jaar 2021 - Goedkeuring 2020_GR_00305 - AGB - Den Dijk - Prijssubsidiereglement voor het jaar 2021 - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving: bevoegdheid

8a08e59561454b880161479b5019067c

Argumentatie

Het besluit van de gemeenteraad van 15 september 2003, houdende goedkeuring van de oprichting, het beleidsplan, het financieel plan en de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Haacht, afgekort AGB Haacht;            

Het besluit van de Vlaamse minister van Binnenlands Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken van 23 januari 2004, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 26 maart 2004, houdende gedeeltelijke goedkeuring van de oprichting en de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Haacht zoals vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit van 15 september 2003;        

Het besluit van de gemeenteraad van 28 juni 2010, houdende goedkeuring van de wijziging van de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Haacht, afgekort AGB Haacht;       

Het besluit van de Vlaamse Regering van 13 mei 2011, houdende goedkeuring van de gewijzigde statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Haacht zoals vastgesteld bij beslissing van de raad van bestuur van 31 mei en 18 november 2010;    

Het besluit van de gemeenteraad van 21 oktober 2013, houdende goedkeuring van de nieuwe statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Haacht, afgekort AGB Haacht;  

Het besluit van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand van 24 februari 2014 houdende goedkeuring van de gewijzigde statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Haacht zoals vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit van 21 oktober 2013;         

De beheersovereenkomst tussen de gemeente Haacht en het Autonoom Gemeentebedrijf Haacht zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 25 februari 2019;        

De bijzondere beheersovereenkomst AGB – gemeente Haacht met betrekking tot de voorwaarden van exploitatie van de gemeentelijke sportinfrastructuur zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 25 februari 2019;  

Het Autonoom Gemeentebedrijf Haacht is ingevolge artikel 7, eerste lid van de bijzondere beheersovereenkomst tussen de gemeente Haacht en het Autonoom Gemeentebedrijf Haacht verplicht het gemeentelijk sportcomplex “Den Dijk” op zodanige wijze te exploiteren dat de ontvangsten de kosten overtreffen;            

Het Autonoom Gemeentebedrijf Haacht moet ingevolge artikel 7, derde lid van de bijzondere beheersovereenkomst sport tussen de gemeente Haacht en het Autonoom Gemeentebedrijf Haacht aan het college van burgemeester en schepenen meedelen welke tarieven zij voor 2021 zal hanteren met het oog op het overtreffen van de kosten door de ontvangsten. 

Om economisch rendabel te zijn, wenst het AGB Haacht voor de exploitatie van het sportcomplex Den Dijk de voorziene toegangsprijzen (exclusief btw) voor recht op toegang tot sportinfrastructuur voor de periode vanaf 1 januari tot en met 31 december 2021 aan te passen zoals voorzien in de tabel in bijlage.

Rekening houdend met de sportieve en sociale functie van het gebouw “Den Dijk” wenst de Gemeente dat er geen prijsverhogingen doorgevoerd worden ten aanzien van gebruikers. De Gemeente wenst immers de toegangsgelden te beperken opdat het gebouw toegankelijk is voor iedereen. De Gemeente verbindt er zich toe om voor de periode vanaf 1 januari tot en met 31 december 2021 deze beperkte toegangsgelden te subsidiëren middels de toekenning van prijssubsidies. De waarde van de prijssubsidie toegekend door de Gemeente bedraagt de prijs (exclusief btw) die de gebruiker of bezoeker voor recht op toegang betaalt, vermenigvuldigd met een factor 5,98.

De tabel met de gewijzigde gebruikerstarieven en prijssubsidies voor het verlenen van toegang tot het gemeentelijk sportcomplex “Den Dijk” en het recht om er gebruik van te maken, wordt integraal opgenomen als onderdeel van deze beslissing en als dusdanig goedgekeurd.

Deze gesubsidieerde toegangsgelden (exclusief 6% btw) kunnen steeds geherevalueerd worden tijdens de periode van 1 januari tot en met 31 december 2021 in het kader van een periodieke evaluatie van de exploitatieresultaten van het AGB Haacht. In de mate er een prijssubsidieaanpassing noodzakelijk is, zal de Gemeente deze steeds documenteren (bv. aan de hand van een gemeenteraadsbeslissing).

Het AGB Haacht moet op de 20e werkdag van elke maand de Gemeente een overzicht bezorgen van het aantal gebruikers en bezoekers waaraan recht op toegang is verleend tot sportinfrastructuur in “Den Dijk” tijdens de voorbije maand. Dit overzicht dient tevens het bedrag aan te betalen prijssubsidies te bevatten. De afrekening van deze prijssubsidies zal gebeuren middels de uitreiking van een debet nota die het AGB Haacht uitreikt aan de Gemeente. De Gemeente dient deze debet nota te betalen aan het AGB Haacht binnen de 30 werkdagen na ontvangst.

Aanleiding en context

Een nieuw prijssubsidiereglement geldig vanaf 1 januari 2021 werd onderhandeld tussen de Gemeente en het AGB Haacht.

Regelgeving bevoegdheid

Het Decreet Lokaal Bestuur
<p>DLB</p>

Besluit

De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Het prijssubsidiereglement voor het jaar 2021 voor het verlenen van het recht op toegang tot het gemeentelijk sportcomplex “Den Dijk” en het recht om er gebruik van te maken, wordt goedgekeurd zoals opgesomd in bijlage.

De factor waarmee de prijssubsidies worden berekend, zal voor 2021 5,98 bedragen.